بازگشت

واحد آموزش

 

كاركنان معاونت آموزش :

  امید علمشاه ـ معاون آموزش 

 • عليرضا نیکوکار ـ مسئول مدرسه غواصی آتش نشان هرمزگان

 • غلامعلی دهقانی - مدرس غواصی

 • صابر فرامرزی - کمک مدرس غواصی

 • عبدالرضا کدخدا - مربی آموزش آتش نشانی

 • حسین عامری ـ مربي آموزش آتش نشانی

 • علی اکبر رئیسی ـ مربي آموزش آتش نشانی

 • ناصر قاسمی - مربی آموزش آتش نشانی

 

شرح وظايف معاونت آموزش :

الف ـ آموزش درون سازمان

شامل آموزش پرسنل عملياتي سازمان با توجه به درخواست مسئولين ايستگاهها به منظور بالا بردن راندمان عملياتها و آموزش پرسنل جديد الاستخدام در بدو ورود به سازمان آتش نشاني با استفاده از مربيان سازمان و خارج از استان .

ب ـ آموزش برون سازمان:

 • آموزش شهروندان در قالب آتش نشان داوطلب .

 • آموزش اصناف .

 • آموزش مهد كودك ـ آمادگيها ـ دبستان ـ دبيرستان و بالاتر .

 • آموزش ادارات ـ نهادها و شركتها با توج به درخواست آنها .

ج ـ نظارت بر مانورهاي انجام شده در ايستگاهها و ارائه راهكارهاي مناسب .

د ـ صدور گواهينامه هاي مربوطه با توجه به برگزاري دوره ها  از سوي سازمان .

 

بازگشت