صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  آتش سوزی مغازه لوازم خیاطی

      (8/12/86)   

     

 

یک واحد صنفی عرضه لوازم خیاطی واقع در سه راه برق ، دچار آتش سوزی شد . جوشکاری درب مغازه باعث سرایت آتش به سقف پوشیده با پارچه گردیده و حریق بوقوع پیوسته است .

در این آتش سوزی یک نفر نیز از ناحیه دست راست دچار سوختگی سطحی گردید .

آتش سوزی توسط اهالی و بوسیله یکدستگاه خاموش کننده مهار گردید و نیروهای آتش نشانی ، عملیات جداسازی و تخلیه وسایل سوخته و جلوگیری از گسترش آتش سوزی . میزان خسارت وارده حدوداً 35 میلیون ریال برآورد شده است .

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول