صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  واژگونی وانت سایپا روبروی پایانه بار بندرعباس

      (16/12/86)   

     

 

در پیچ مسیر چهچکور ، مقابل پایانه بار بندرعباس یکدستگاه وانت سایپا که در حال خروج از شهر بود ، واژگون شد . سرعت زیاد و عدم کنترل خودرو منجر به برخورد با بتن وسط جاده شده باعث واژگونی خودرو و نشت بنزین و اتصالی برق موجب آتش سوزی گردید . راننده وانت که دچار مصدومیت شده بود توسط خودروهای عبوری به بیمارستان منتقل شده بود .

زمان وقوع سانحه ساعت 13:45 روز پنجشنبه گزارش شده است .

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول