بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي وانت پيكان     (3/3/86)

يكدستگاه وانت پيكان در مسير چهچكور بر اثر نشتي بنزين دچار حريق شد .

اين حادثه در مورخ 3/3/86 بوقوع پيوست كه پس از اعلام به سازمان آتش نشاني ، توسط آتش نشانان ايستگاه شماره 3 اطفاء گرديد .

وجود يكدستگاه خاموش كننده پودر و گاز در اين مواقع مي تواند تا رسيدن نيروهاي آتش نشاني جلو توسعه آتش را بگيرد .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت