بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي در مغازه خواربار فروشي      (4/3/86)

فروشگاه خواربار در خيابان اميركبير كوي فرهنگيان دچار آتش سوزي شد .

طبق گزارش علت اين آتش سوزي ، اتصالي برق در هواكش مغازه عنوان شده است .

بر اثر اين آتش سوزي دود تمام فضاي فروشگاه را فرا گرفت .  آتش نشانان ضمن خاموش نمودن حريق ، كالاهاي در تماس با آتش را جابجا نمودند .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت