بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي پيك نيك       (7/3/86)

در كوچه ابرار 5 كوي زيبا شهر در اثر نشتي گاز از كپسول پيك نيكي ، آتش سوزي بوقوع پيوست .

خوشبختانه استفاده از پيك نيك در فضاي باز حياط مانع از برجاي ماندن خسارات سنگين شد .

طبق اظهارات صاحب منزل ، وي پس از مواجهه با آتش سوزي خونسردي را از دست داده و پيك نيك را به گوشه اي ديگر از حياط پرت كرده كه به ماشين لباسشوئي برخورد كرده و منجر به آتش گرفتن قسمتي از آن نيز شده بود .

آتش توسط ساكنين منزل مهار گرديده بود  .

نكات مهم درخصوص استفاده از كپسول پيك نيك :

1- از اين نوع اجاق در فضاي بسته استفاده نشود .

2- ابتدا كبريت را روشن نموده بعد شير گاز را باز كنيد .

3- از قرار دادن ظروف بزرگ و سنگين بر روي آن خودداري نمائيد .

4- جهت پر نمودن كپسول ، حتماً به شركتها مجاز مراجعه شود . و از پر كردن به صورت غير استاندارد و در محل هاي غير مجاز جداً خودداري كنيد .

 

 

 

 

 

 

بازگشت