بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي منزل        (7/3/86)

ساعت 22:51 روز دوشنبه ، منزلي در بلوار كارگر روبروي بهزيستي فتح المبين دچار آتش سوزي شد . طبق گزارش علت آتش سوزي اتصالي برق در اتاقي كه لوازم صوتي و تصويري در آن قرار داشته ذكر شده است .

بر اثر اين آتش سوزي يكدستگاه تلويزيون و ميز آن سوخت و دود سراسر منزل را فرا گرفت . حريق توسط آتش نشانان مهار شد و از سرايت آتش به ساير قسمتهاي منزل جلوگيري بعمل آمد .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت