بازگشت

خبر

 

 

تصادف روبروي شهرك امام رضا        (8/3/86)

حدود ساعت 21:50 مورخ 8/3/86 در مجاورت تقاطع شهرك امام رضا سه دستگاه خودرو عبارت از دو دستگاه پرايد و يكدستگاه تاكسي پيكان تصادف كردند .

يكي از خودروهاي پرايد پس از چند بار غلطيدن متوقف گرديد و خودرو دوم پرايد نيز به يك پهلو چرخيده و دچار خساراتي شد .

سرعت زياد و عدم كنترل ، عامل اصلي بروز اين حادثه بشمار مي آيد .

خسارات جاني گزارش نشده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت