بازگشت

خبر

 

 

تصادف در رسالت شمالي        (8/3/86)

در بلوار رسالت شمالي بعد از ميدان صادقيه به طرف شمال يك دستگاه خودرو سمند به شدت با تير برق كنار خيابان برخورد نمود .

اين حادثه ساعت 23:30 اتفاق افتاد و خوشبختانه ضرر جاني در پي نداشت .

طبق اظهارات راننده ، سرعت زياد باعث شده تا كنترل خودرو از دست وي خارج شده و پس از چرخيدن بدور خود از قسمت انتها با تير برق برخورد نمايد .

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت