بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي عمدي مغازه خواربار         (11/3/86)

در بلوار شهداء قبل از گلزار شهيدان يك مغازه خواربار فروشي توسط شخص يا اشخاصي به آتش كشيده شد . وقوع اين حريق ساعت 4 بامداد مورخ 11/3/86 گزارش شده است . خوشبختانه ، اطلاع بموقع از وقوع آتش سوزي و حضور آتش نشاني جلو خسارات را   گرفت . طبق شواهد بجا مانده ، آتش از قسمت بالاي كولر و محل اسفنج بداخل مغازه انداخته شده است .

افتادن آتش بر روي سبد حاوي كيك باعث سوختن اين سبد و دود گرفتگي مغازه شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت