بازگشت

خبر

 

انفجار گاز در منزل         (14/3/86)

  در منزلي واقع در بلوار شهداء بر اثر نشت گاز ، انفجار بوقوع پيوست و يك نفر دچار 25 % سوختگي .

اين حادثه زماني رخ داد كه شخص نامبرده كه يك تعميركار لوازم منزل است در آشپزخانه منزل اقدام به تعمير كولر گازي نموده بود .

استفاده از وسايل غير مرتبط با كار تعميراتي از جمله كپسول گاز خانگي و همچنين عدم رعايت نكات ايمني از علل اصلي وقوع اين حادثه به شمار مي آيد .

شخص دچار سوختگي به بيمارستان منتقل گرديد

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت