بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي بر اثر اتصالي برق         (14/3/86)

 

منزلي واقع در محله نخل ناخدا روبروي ترمينال مسافربري ، بر اثر اتصالي برق دچار آتش سوزي شد .

طبق گزارش ، اتصالي از قسمت دوشاخه و پريز كولر بوده و آتش ناشي از آن ، كولر و فرش اتاق را سوزانده است . دودزدگي ديوارها و اسباب منزل از ديگر خسارات اين آتش سوزي بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت