بازگشت

خبر

 

آتش سوزي تريلي حامل ذغال كوك          (14/3/86)

 

بر اثر اتصالي باطري ، قسمتي از عقب كابين تريلي حامل ذغال كوك ، دچار آتش سوزي شد .

اين حادثه در جاده اسكله شهيد رجايي بوقوع پيوست و خوشبختانه راننده خودرو قبل از رسيدن نيروهاي آتش نشاني بوسيله خاموش كننده پودر و گاز ، حريق اطفاء گرديده و آتش گسترش پيدا نكرد و تنها قسمتي از كابلها و محل باطري ها را در بر گرفت .

آتش نشانان بوسيله آب محل آتش سوزي را خنك نمودند تا امكان وقوع آتش سوزي مجدد ، منتفي گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت