بازگشت

خبر

 

حوادث ناشي از طوفان  (16/3/86)

 

بر اساس گزارش ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بندرعباس در مدت وقوع طوفان در شهر بندرعباس حوادثي بشرح ذيل بوقوع پيوست كه يك نفر كشته برجاي گذاشت .

23 مورد افتادن درخت بر روي منزل ، خودرو و سطح خيابان .

8 مورد آتش سوزي درخت .

يك مورد آتش سوزي پست برق و سقوط تير برق .

چندين مورد گير كردن خودرو در كانال بدليل عدم ديد .

يك مورد سقوط جرثقيل ساختماني (ميدان بلوكي) .

يك مورد تصادف كه منجر به مرگ يك نفر موتور سوار گرديد .

و چندين مورد آب گرفتگي منزل . 

 

 

بازگشت