بازگشت

خبر

 

آتش سوزي منزل   (17/3/86)

 

اتاقي منزلي واقع در مجموعه مسكوني گمرك در خيابان ابن سينا كه مربوط به سرايدار و يا نگهبان بود ، طعمه حريق شد .

علت آتش سوزي اتصالي برق كولر گزارش شده است . بر اثر اين آتش سوزي كولر و قسمتي از فرش سوخته و ديوارها و سقف اتاق دچار گرفتگي شد . عدم استفاده از پريز از مواردي بود كه در گزارش قيد شده است به عبارتي دو شاخه كولر بوسيله نوار چسب به برق وصل گرديده بود .

 

 

بازگشت