بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزي كارتونهاي روغن خوراكي   (25/3/86)

 

مقاديري كارتون در زميني واقع در مجاورت رستوران باغستان در جاده اسكله شهيد رجايي ، آتش گرفت . اين كارتونهاي كه توسط شركتي در محل جمع شده ، مربوط به روغنهاي خوراكي وارداتي بود كه احتمالاً جهت پاكسازي محل به آتش كشيده بودند .

در مجاورت محل حريق تعدادي انبار وجود دارد كه اهيمت كار ر ا بالا مي برد . ماموران آتش نشاني ايستگاه شماره 2 حريق را مهار نمودند .

 

 

بازگشت