بازگشت

خبر

 

 

واژگوني خودرو 206   (26/3/86)

 

در بلوار جمهوري يكدستگاه خودرو پژو 206 واژگون گرديد . اين حادثه قبل از اداره ثبت احوال و با برخورد با جدول وسط خيابان اتفاق افتاد .

تغيير مسير ناگهاني و خارج شدن كنترل خودرو از دست راننده ، علت وقوع اين سانحه بشمار مي آيد .

راننده خودرو 206 از ناحيه كمر دچار مصدوميت شده كه به بيمارستان منتقل گرديد . 

 

 

بازگشت