بازگشت

خبر

 

 

  آتش سوزي پيك نيك (31/3/86)

 

در كوچه عمار يك كوي امير آباد در بالكن آپارتماني بر اثر استفاده نادرست از كپسول پيك نيك ، آتش سوزي بوقوع پيوست .

طبق گزارش علت حريق ، قرار دادن صفحه فلزي بروي پيك نيك و انتقال حرارت به گلوئي شير و سوپاپ آن گزارش شده است .

صاحبخانه بهنگام كباب كردن ماهي با قرار دادن تابه مستقيماً بروي پيك نيكي اين حادثه اتفاق افتاده است . بر اثر آتش سوزي قسمتي از كولر ، تعدادي البسه و نيز بخشي از ديوار و سقف سوخت و دچار حرارت ديدگي شد .

عسكري فرمانده شيفت پس از اطمينان از خاموش شدن كامل حريق به ساكنين آپارتمان ، نحوه استفاده و موارد ايمني در رابطه با كپسول پيك نيك را آموزش داد .

 

هشدار :

1- از كپسول پيك نيك هرگز در فضاي بسته استفاده نشود .

2- از قراردادن ظروف سنگين و بزرگ مستقيماً بر روي اي نوه اجاق جداً خودداري گردد .

3- ابتدا كبريت را روشن ، سپس شير گاز را باز نمائيد .

 

 

بازگشت