بازگشت

مواد خطرناك

 

 

   
 

كارت ايمني مواد

   
  .::.     كارت ايمني مواد شيميائي   .::.   جهت در يافت اطلاعات كاملتر دكمه بالا را كليك نمائيد   .::.    

 

خلاصه مشخصات مواد شيميائي و نحوه اطفاء حريق

پتاسيم :

قابل اشتعال و انفجار ، به حالت فلز نرم ، نقره اي رنگ ، با شعله رنگين كه با آب فعل و انفعال شيميائي دارد . از آب سبك تر و باعث سوختگي مي شود .

در  آتش سوزي محتوي پتاسيم ضمن استفاده از دستگاه تنفسي از ماسه و پودر و پودر گرافيت موثر است .

 

هيدرو كسيد پتاسيم :

موادي كه در آب محلول و توليد حرارت مي نمايد ، گازهاي خطرناك مي سازد ، جامد و خورنده باز قوي است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و محلول را با آب رقيق كنيد .

 

نيترات پتاسيم :

پودر متبلور سفيد رنگ شفاف يا بي رنگ ، ماده اكسيد كننده ، در درجه حرارت معمولي كمي در آب حل مي شود .

اين ماده ممكن است باعث انفجار و آتش سوزي گردد . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده كنيد .

 

پرمنگنات پتاسيم :

ماده اي است اكسيد كننده ، جامد ، متبلور ، برنگ بنفش محلول در آب با بعضي از مواد توليد حرارت و شعله و يا انفجار مي كند .

اين ماده در صورت حرارات اكسيژن آزاد مي نمايد كه باعث توليد آتش سوزي مي شود . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب به صورت مهپاش و فراوان استفاده كنيد . آتش سوزي هاي كوچك از پودر و يا گاز كربنيك مي توان استفاده كرد .

 

سولفورهاي پتاسيم :

موادي است جامد و قابل اشتعال ، محلول در آب ، سمي ، قهوه اي متمايل به قرمز ، كه احتمال خود بخود سوزي دارد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و جهت اطفاء آب مفيد است .

 

پروپان :

قابل اشتعال درصد معيني قابل انفجار ، به حالت خالص بي بو ، تحت فشار بحالت مايع در مي آيد . در صورت تنفس خواب آور است . در آتش سوزي به روش اطفاء گازها عمل كنيد .

پيريدين :

مايعي است قابل اشتعال و انفجار ، بي رنگ و با بوي تند سوزاننده كه بخارات آن سمي است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب فراوان بصورت مهپاش يا كف يا پودر و گاز كربنيك استفاده كنيد .

 

سديم :

فلزي نرم با رنگ نقزه اي كه در هوا اكسيد مي گردد . و روي ْب شناور ، فعل و انفعال شيميائي همراه با شعله انجام مي دهد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده استفاده و از ماسه وپودر جهت اطفاء نمودن موثر است .

تذكر : از آب و مواد اكسيژن دار خودداري شود .

 

كلرات سديم :

اين مواد با ضربه فابل انفجار است ، در شرايط خاص خود به خود مي سوزد ، جامد است و در آب حل مي شود .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده و از آب زياد بصورت مهپاش مي توان استفاده گردد .

 

هيدروكسيد سديم :

اين مواد بصورت جامد متبلور و سفيد رنگ است در آب حل مي شود كه همراه با حرارت بخارات سمي توليد مي كند كه بنام سود سوز آور معروف است .

درصورت تماس با بعضي از فلزات مي تواند سبب تو.ليد هيدروژن نمايد كه قابل انفجار و بسيار خطرناك است . خطرات و ايمني جدي گرفته شود .

 

نيترات سديم  :

اين ماده اكسيد كننده بي رنگ ، بي بو ، متبلور و شفاف محلول در آب است .

در آتش سوزي بدليل بخارات سمي از دستگاه تنفسي و از آب بصورت مهپاش ولي فراوان استفاده گردد .

 

پر اكسيد سديم :

پودر زرد رنگ كه با اسيد و آب واكنش شيميائي دارد ، بخارت آن سمي است . تماس اين ماده با آب و رطوبت منجر به انفجار مي گردد . تنفس بخارات آن و حتي تماس با اين ماده باعث تحريكات چشم و بيني و گلو و پوست مي گردد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از پودر يا پودر گرافيت جهت اطفاء موثر داست .

 

 

آلياژ سديم و پتاسيم :

بحالت مايع كه در اثر تمكاس با هوا و رطوبت خود به خود قابل اشتعال است . در اثر تجزيه آب يا رطوبت بخارات گاز سمي هيدروژن توليد مي كند كه قابل انفجار است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از نمك خشك و يا پودر جهت اطفاء مفيد است .

 

سولفور سديم :

اين مواد جامد به رنگ زرد متمايل به قرمز ، محلول در آب در شرايطي خود به خود قابل اشتعال است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده و از آب بمقدار زياد بهره ببريد .

 

گوگرد (سولفور ) :

پودري يا متبلور زرد رنگ ، مخلوط با هوا بصورت پودر يا بخار قايل اشتعال كه بخارات سمي دارد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و آب بمقدار زياد و فراوان به صورت مهپاش استفاده شود . بخارات اين ماده باعث تحريك پوست و چشم ميگردد .

 

دي اسكيد سولفور ( گوگرد )

گازي است با بوي قوي ، سمي و تحريك كننده ، غير قابل اشتعال .

درآتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و از آب بصورت مهپاش جهت خنك نمودن مخازن مفيد است .

 

هيدروژن سولفور :

گازي است بي رنگ با بوي تخم مرغ كنديده ، سمي و قابل اشتعال محلول در آب بنام سولفيد هيدروژن معروف است . اين گاز بسيار سمي كه هوا در زمان كوتاه خطرناك و كشنده مي سازد . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب فراوان بصورت مهپاش يا پودر يا گاز كربنيك مفيد است .

 

اسيد سولفوريك :

مايعي روغني بي رنگ محلول در آب با بخارات سمي ، غير قابل اشتعال كه مواد كربن دار را مشتعل مي سازد و بنام جوهر گوگرد معروف است . در تماس با فلزات و آب واكنش نشان داده و هيدروژن توليد مي كنند كه در مجاورت مواد كربن دار خود به خود مي سوزد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب به مقدار فراوان و بصورت مهپاش مي توانيد اسيد را رقيق كنيد .

 

تترا كريد تيتانيوم :

مايعي است غير قابل اشتعال ، بي رنگ يا زرد رنگ كم رنگ ، سمي كه در صورت تماس با آب و رطوبت توليد كلريد هيدروژن مي نمايد .

در تماس با پوست ايجاد سوختگي شديد  مي نمايد . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده گردد .

 

تولوئن :

مايعي است قابل اشتعال غير محلول در آب و تحريك كننده و سمي ، بخارات آن قابل انفجار است . بنامهاي متيل بنزن ، فنيل متان و تولوئن معروف است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از كف و گاز كربنيك جهت اطفاء استفاده گردد . از آب فقط جهت سرد كردن مخازن بكار برده شود . بخارات اين مايع باعث سوختگي قرنيه چشم و اعصاب مضر است .

 

 

تري كلرور اتيلن :

مايعي است بي رنگ با بوي شيرين كه در درجه حرارت بالا قابل اشتعال است كه بنام اتيلن تري كلريد معروف است . تماس با اينگونه گاز باعث تهوع ، سرگيجه و تحركات بيني ، گلو و چشم ميشود . وجود 5/2 درصد بخار اين مايع مرگ آور است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي ، كف ، پودر و گاز كربنيك جهت اطفاء موثر است .

 

تورپنتين :

مايعي بي رنگ و قابل اشتعال كه بخارات قابل انفجار و تحريك كننده دارد اين مايع قابل اشتعال با بخارات خطرناك ممكن است خود به خود مشتعل گردد

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از كف ، گاز كربنيك و پودر جهت اطفاء استفاده گردد . از آب به هيچ عنوان استفاده نشود .

 

تورپنتين (‌جوهر سفيد ) :

مايعي است بي رنگ قابل اشتعال با بخارات قابل انفجار در آتش سوزي از كف ، پودر و گاز كربنيك استفاده گردد .

 

 

كسيلن :

مايعي است بي رنگ قابل اشتعال و بخارات قابل انفجار ، از آب سبكتر محلول آن در آب يا مواد اكسيد كننده واكنش نشان مي دهد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از كف ، گاز كربنيك و پودر استفاده گردد بخارات آن سمي در صورت تماس باعث تحريك پوست مي گردد .

 

استالدئيد :

قابل اشتعال و انفجار سمي بي رنگ با بوي ميوه و بنام هاي اتيل آلدئيد و آلدئيد استيك نيز معروف است .

اين مواد با حرارت يا شعله بسيار خطرناك و امكان بروز انفجار دارد . در صورت آتش سوزي از دستگاه تنفسي  هواي فشرده و جهت اطفاء از خاموش كننده پودر ، آب مهپاش و گاز كربنيك استفاده شود .

 

اسيد استيك :

قابل اشتعال ، محلول در آب ، بي رنگ با بوي شبيه سركه . بخارات آن از هوا سنگين تر و مايع آن از آب سنگين تر است . گازهاي متصاعد در هوا جهت پوست و چشم خطرناك است .

از دستگاه تنفسي و جهت اطفاء از آب فراوان بصورت مهپاش استنفاده شود .

 

استون :

قابل اشتعال ، محلول در آب ، فرار ، بي رنگ ، مايع بخارات سنگين تر از هوا ، سمي بنام هاي دي متيل كتون و كتون پروپان معروف است . بخارات اين ماده مضر است .

از دستگاه تنفسي ، و جهت اطفاء از گاز كربنيك و آب صورت مهپاش استفاده شود .

 

استيلن :

قابل اشتعال و انفجار ، بي رنگ ، بصورت گاز ، با بوي شبيه اتر . محلول در آب .

 

آكرويلو نيتريل :

قابل اشتعال شديد ، مايع ، بي رنگ ، در كجاورت حرارت بسيار سمي و توليد بخاراتن سيانيد مي نمايد . جهت اطفاء حريق از پودر و آب به صورت مهپاش و گاز كربنيك و كف مقاوم در برابر الكلها استفاده شود .

 

 

آمونياك :

غير قابل اشتعال ولي در صورت مخلوط با هوا و گرم شدن قابل انفجار است بي رنگ با بوي تند و زننده .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و آب به صورت مهپاش جهت خنك نمودن مخازن و سيلندرهاي محتوي آمونياك استفاده شود .

 

هيدراكسيد آمونيم :

غير قابل اشتعال ولي در صورت مخلوط با هوا و گرم شدن قابل انفجار است . بي رنگ با بوي تند و زننده .

در صورت آتش سوزي از دستگاه تنفسي و آب فراوان به صورت مهپاش استفاده گردد . در صورت گرم شدن بشدت منبسط و منفجر مي گردد .

 

نيترات آمونيوم :

قابل انفجار ، محلول در آب ، سفيد رنگ ، جامد در برابر حرارت تجزيه شده بخارات سمي و سنگين تر از هوا توليد مي كند . در صورت تماس با فلزات داغ و گداخته توليد انفجار مي نمايد و در صورت تماس با مواد قابل اشتعال رطوبت هاي موجود را از بين برده و منجر به آتش سوزي مي گردد .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از آب بمقدار زياد و بصورت مهپاش استفاده شود .

 

استات اميل :

قابل اشتعال و انفجار بخارات كمي كمي از هوا سنگين تر و محلول در آب بي رنگ مايع از آب سبكتر .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از آب بصورت مهپاش و گاز كربنيك استفاده شود .

 

الكل اتيليك :

قابل اشتعال ، مايع بي رنگ و بخارات قابل انفجار ، مايع و بخرات سمي جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و آب بصورت مهپاش ، كف ، پودر گاز ، گاز كربنيك استفاده شود .

بخارات اين ماده براي چشم و تنفس مضر است كه باعث مسمويت و سر درد شديد مي گردد .

 

 اتيلن :

قابل اشتعال ، مايع روغني ، بي رنگ ، سمي .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از روش خفه كردن با استفاده از كف ، پودر گاز و گاز كربنيك انجام گيرد . استشناق بخارات باعث مختل شدن تكلم و مسموميت شديد ميشود .

 

آرسين :

به آرامي قابلا اشتعال و انفجار است بحالت گاز بي رنگ بسيار سمي غير محلول در آب .

در آتش سوزي بايد از دستگاه تنفسي استفاده و از گاز كربنيك و پودر گاز موثر است .

 

باريم :

در هوا خود به خود قابل اشتعال و تركيبات آن سفيد نقره اي كه در الكل و آب محلول سمي متصاعد مي كند .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود . از تماس با پوست جلوگيري نمائيد . چون صدمات شديدي به قلب مي رساند .

 

بنزن :

قابل اشتعال ، مايعي بي رنگ ، بخارات از هوا سنگين تر و سمي غير محلول در آب بنام هاي بنزول هيدرات فنيل و نفتاي ذغال ناميده ميشود .

در عمليات اطفاء از دستگاه تنفسي و از كف و آب براي خنك نمودن مخازن استفاده گردد .

 

بنزين :

قابل اشتعال و شديداً قابل انفجار ، مايعي بي رنگ ( مخلوط چند مواد نفتي سبك ) .

در آتش سوزي به روش خفه كردن از كف و پودر استفاده شود .

 

برم :

غير قابل اشتعال ، به رنگ قرمز تيره ، داراي وزن بسيار زياد و اكسيد كننده  . اين مواد بسيار  سمي و خطرناكتر از كلر و مواد عالي مي باشد بخارات آن در تنفس و پوست اثر شديد مي گذارد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود .  

  

بوتان :

گازي است قابل اشتعال و انفجار ، و در صورت تحت فشار قرار دادن به مايع تبديل مي شود . گازي است سمي كه استنشاق زياد آن باعث بي هوشي مي گردد .

جهت اطفاء از آب بصورت مهپاش براي خنك كردن مخزن استفاده شود .

 

استات بوتيل :

مايعي است قابل اشتعال ، سفيد رنگ با بوي ميوه از آب سبكتر و بخارات آن قابل انفجار .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از خاموش كننده هاي پودر گاز و گاز كربنيك استفاده گردد .

 

الكل بوتيليك :

مايعي است سفيد رنگ ، قابل اشتعال و بخارات آن قابل انفجار كه بنام بوتانول ناميده مي شود .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و لباس ايمني ، از آب مهپاش براي خنك كردن مخزن و براي گرفتن شعله از روش خفه كردن با استفاده از كف و پودر گاز كربنيك مي توان نام برد .

 

كادميم :

فلزي است سفيد رنگ و قابل اشتعال بخارات آن بسيار سمي .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از پودر و ماسه خشك موثر است . از آب جهت اطافاء استفاده نشود .

 

كاربيد كلسيم :

موادي است رنگي خاكستري كه در صورت جذب رطوبت توليد گاز استيلن مي نمايد .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از پودر و ماسه خشك استفاده شود از آب و كف استفاده نشود .

 

سياناميد كلسيم :

موادي است غير قابل اشتعال ، سمي بي رنگ ، بخارات آن سمي و سوزاننده است .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از پودر گاز و گاز كربنيك استفاده شود .

 

اكسيد كلسيم :

پودر سفيد و يا بحالت متبولر بي رنگ و سوزاننده كه بنام سنگ آهك ناميده مي شود . اين ماده با آب واكنش نشان مي دهد و توليد حرارت مي نمايد .

جهت اطفاء از دستگاه و از ماسه خشك استفاده شود .

 

كافور :

قابل اشتعال ، بخارات آن قابل انفجار و سمي است . سفيد رنگ با بوي مخصوص .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از كف و پودر و گاز كربنيك استفاده شود .

 

كربن سياه :

ماده اي است كه به آرامي مي سوزد ، توليد دود يا شعله نمي كند ، بسيار سمي .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از آب به صورت مهپاش و بمقدار زياد استفاده گردد .

 

گاز كربنيك ( دي اكسيد كربن ) :

گازي است بي بو ، بي رنگ ، غير قابل اشتعال ، سنگين تر از هوا محلول در آب تنفس طولاني باعث تنگي نفس و بي هوشي مي گردد .

آب به صورت مهپاش  و بمقدار زياد جهت خنك كردن مخزن استفاده نمود .

 

تترا كلرور كربن :

غير قابل اشتعال ، بحالت مايع سنگين ، بي رنگ با بوي شيرين ، بخارات از هوا سنگي تر و سمي ، بخارات اين مايع در درجه حرارت بالا توليد گاز سمي بنام فژن  مي نمايد .

و همچنان بخارات موجود اگر با آب تركيب شود توليد اسيد كلريدريك مي نمايد .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي استفاده شود .

 

نيترات سلولز :

قابل اشتعال ، اين ماده جزء مواد خطرناك محسوب مي شود كه در صورت آتش سوزي منفجر مي گردد و داراي بخارات بسيار سمي مي باشد .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و آب فراوان به صورت مهپاش بايد استفاده گردد .

 

كلرات ها :

در صورت اصطكاك قابل اشتعال است . اكسيد كننده قوي محلول در آب قابل انفجار و سمي مي باشد .

در آتش سوزي مخصوصاً پودر كلرات كه بسيار سمي است از دستگاه تنفسي و آب بمقدار زياد بصورت مهپاش موثر است .

  

كلرور دوسود :

اين ماده بنام كلريد يا آهك معروف است ، پودري سفيد رنگ و غير قابل اشتعال .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از آب بصورت مهپاش استفاده شود . در ضمن تخليه هواي موجود موثر است .

 

كلر :

قابل انفجار ، سمي بصورت گاز ، رزد متمايل به سبز ، سنگين از هوا ، محلول در آب .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و تخليه هوا از آب بصورت مهپاش استفاده شود .  

 

كلرور بنزن :

قابل اشتعال ، بخارات قابل انفجار ، مايعي بي رنگ و خواب آور .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از كف و پودر و گاز كربنيك استفاده شود .

 

كلروفرم :

مايعي است بي رنگ سنگين تر از هوا ، خواب آور با بوي شيرين غير قابل اشتعال .

در آتش سوزي بدليل بخارات سمي و خواب آور بودن از دستگاه تنفسي استفاده شود .

 

اسيد كلروسولفورنيك :

مايعي است غير قابل اشتعال ، بي رنگ ، در صورت تماس با مواد سوختني توليد آتش سوزي مي كند . با شعله روشن يا زرد كمرنگ . در صورت تماس با آب تجزيه و توليد گازهاي سمي غليظ و سفيد رنگ بنام هيدروژن مي نمايد .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و حريق بروش خفه كردن عمل نمايند .  از آب به هيچ عنوان استفاده نشود .

 

كرمات و بي كرماتها :

اين مواد جامد معمولاً متبلور ، دي كرمات پتاسيم معمولاً برنگ نارنجي يا قرمز و كرمات ها معمولاً  برنگ زرد روشن ، محلول در آب و بسيار اكسيد كننده ، توليد گازهاي سمي .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از آب بصورت مهپاش بمقدار موثر است .

تذكر : از تماس مواد قابل اشتعال با محلول اين مايع خودداري گردد زيرا بعد از خشك شدن توليد آتش سوزي مي كند .

 

سيكلو هگزانول :

مايعي قابل اشتعال ، سمي ، بي رنگ ، چسبناك ، با بوي كافور و غير فرار كه بنام هگزولين ناميده مي شود . اين ماده از طريق پوست جذب بدن مي شود و در صورت تماس با چشم مضر است .

جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از آب بصورت مهپاش و فراوان ، كف پودر و گاز كربنيك مفيد است .

 

سيماك :

سفيد رنگ ، بحالت پودري ، در تماس با آب سيانيد هيدروژن با بوي تند بادام توليد مي كند .

در مواقع آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود ، اطفاء حريق به صورت خفه كردن انجام گيرد . از آب به هيچ عنوان استفاده نشود .

 

پاراسيمين :

اين ماده در درجه حرارت 494 C خود به خود مي سوزد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود . جهت اطفاء از كف و پودر و گاز كربنيك استفاده گردد .

  

دي كلرو اتيلن :

مايعي قابل اشتعال ، بي رنگ با بوي خوب ، سمي و در صورت تماس با شعله و حرارت ،قابل انفجار است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده گردد . جهت اطفاء از آب فراوان بصورت مهپاش ، كف و گاز كربنيك موثر است .

 

الكل اتيليك :

مايعي است بي رنگ ، قابل اشتعال ، محلول در آب و سمي كه بنام آتانول معروف است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و ازآب به صورت مهپاش ، كف مقاوم در برابر الكل ها ، گاز كربنيك و پودر ميتوان استفاده كرد .

 

كلرور اتيل :

گازي است بي رنگ و سمي ، قابل انفجار ،با بوي شبيه به اتر كه بنام منو كلرور اتان ناميده مي شود .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از گازكربنيك وپودر و آب استفاده شود .

 

 

اتيلن :

گازي است قابل اشتعال وانفجار ، با بوي شيرين و بي رنگ .

اين گاز در سيلندر هاي فولادي برنگ بنفش و گلويي برنگ قرمز نگهداري مي شود .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب بصورت مهپاش ، پودر و گاز كربنيك استفاده گردد .

 

دي كلريد اتيلن :

مايعي روغني ، قابل اشتعال ف بي رنگ و با بوي شبيه كلروفرم كه بنامهاي دي كلروراتيلن ، دي كلريد اتيلن ، دي كلريد گليكول اتيلن و كلرو اتان معروف است .

 در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب بصورت مهپاش و گاز كربنيك و پودر مي توان استفاده نمود . توصيه : بخارات اين بي هوش كننده است .

 

اتيلن گليكول :

مايعي است قابل اشتعال ، كمي از آب سنگين تر ، محلول در آب ، بخارات از هوا سنگين تر ، رنگ روشن كه بنام گليكول نيز معروف است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب جهت رقيق نمودن و گاز كربنيك پودر و كف استفاده مي شود.

 

فول ميناتها :

قابل انفجار ، بسيار خطرناك ، حساس به ضربه و اصطكاك و در اثر تماس با شعله به شدت منفجر مي گردد و بخارات آن سمي است . در عمليات آتش وسوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و مواد در آب زياد دفن گردد .

 

اسيد كلريدريك :

 مايعي است غير قابل اشتعال ، سفيد رنگ ، كمي از آب سنگين تر ، محلول در آن اكسيد كننده بسيار سمي كه بنام جوهر نمك نيز معروف است .

درآتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده گردد . از آب جهت پاكسازي و از بين بردن اسيدهاي نشت نموده مفيد است .

 

اسيد هيدرو سيانيك :

مايعي است بيرنگ ، قابل اشتعال ، با بوي بادام ، محلول آن در آب شديداً سمي و بصورت گاز قابل اشتعال و انفجار است . رنگ شعله بنفش ، بنام اسيد پروسيك و سيانيد هيدروژن نيز معروف است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود . و از بمقدار زياد و بصورت مهپاش ، جهت رقيق نمودن اسيد استفاده شود .

 

اسيد فلوريدريك :

مايعي است سمي و اكسيد كننده ، در مجاورت حرارت توليد گاز مي كند .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب بمقدار زياد و بصورت مهپاش استفاده شود .

توصيه : مايع اين اسيد مي تواند بسرعت باعث كوري و سوختگي در پوست شود . در زمان بين 30 تا 60 دقيقه مرگ آور است .

 

هيدروژن :

قابل انفجار و اشتعال ، گازي است سمي ، بي بو و سبك تر از هوا .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و گاز كربنيك و پودر استفاده شود .

 

آب اكسيژن :

مايعي است غير قابل اشتعال ، رنگ آب قابل تجزيه به آب و اكسيژن .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب بمقدار زياد و بصورت مهپاش استفاده مي شود .

 

پودر آهن :

به حالت پودر ،قابل انفجار و اشتعال ، به رنگ خاكستري تيره ، سنگين تر از آب . در عمليات آتش سوزي از دستگاه تنفسي ،ماسه خشك و پودر گرافيت و پودر شيميايي استفاده نمود .

 

جيوه :

مايعي است بسيار سنگين ، نقره اي رنگ ، مجاورت آن بسيار سمي .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده گردد . تنفس بخار آن آسيب بر دستگاه اعصاب و كليه مي رساند .

 

متان :

گازي سات بي رنگ و بي بو ، قابل اشتعال و انفجار ،اين گاز در سيلندرهاي فولادي برنگ قرمز مشخص است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده گردد . از گاز كربنيك و پودر استفاده گردد .

 

استات متيل :

مايعي است قابل اشتعال و بخارات قابل انفجار ، كه بخارات ان از هوا سنگين تر است

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب بمقدار زياد و بصورت مهپاش جهت خنك نمودن مخازن و رقيق شدن مايع ميتوان استفاده نمود . پودر و گاز كربنيك مفيد است .

 

الكل متيليك :

مايعي است قابل اشتعال ، محلول در آب ، سمي با بوي خوش بنامهاي متانل ، كار بينول و الكل چرب مشهور است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب ، گاز كربنيك و كف استفاده گردد .

توصيه ايمني : اين مايع بسيار سمي كه از طريق پوست و ياتنفس وارد بدن مي گردد باعث بيهوش و درد در ناحيه شكم ايجاد مي نمايد .

 

 

برمور متيل ( متيل برميد ) :

مايعي است تحت فشار از هوا سنگين تر و سمي كه در درجه حرارت معمولي به حالت گاز در مي آيد با بوي شيرين كه بنام پرومتان ناميده ميشود .

در مخازن و سيلندرهاي فولادي برنگ آبي با گلويي برنگ سياه نگهداري ميشود . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده گردد .

 

كلرور متيل ( متيل كلريد ) :

قابل اشتعال و انفجار و سمي در شرايط معمولي بحالت گاز با بوي اتيلن كه از هوا سبكتر است ، محلول در آب ، بحالت مايع تحت فشار است . بمقدار 2 تا 5/2 درصد اين اماده اگر در هوا بخش شود مرگ آور است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از گاز كربنيك و پودر استفاده گردد .

 

گليسرين :

مايعي است بي بو و بي رنگ يا زرد كم رنگ ، قابل اشتعال و محلول در آب . مخلوط اين مايع با پر منگنات پتاسيم قابل احتراق است .

در آتش سوزي از كف ، آب ، پودر و گاز استفاده گردد .

  

متيل اتيلن كتن :

مايعي است بي رنگ ، قابل اشتعال و در هوا قابل انفجار ، بخار آن از هوا سنگين تر .

در آتش سوزي از كف مقاوم در برابر الكل ها و گاز كربنيك و پودر استفاده شود .

 

مواد مايعات متيل دار :

مواد و جوهرهاي متيل دار صنعتي داراي بوي مخصوص و شبيه آب است نوع معمولي آن داراري رنگ بنفش قابل اشتعال و محلول در آب مي باشد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده و از جهت رقيق نمودن مواد و بصورت مهپاش جهت اطفاء موثر است .

ديگر مواد جهت اطفاء نام برد كف و پودر مي باشد . بخارات اين مايع خفه كننده مي باشد .

 

نفتا :

مايعي است قابل اشتعال ، بخارات قابل انفجار و سمي ، اين مايع شامل نفتاي ذغال ، قير و مواد نفتي مي باشد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب براي خنك نمودن مخازن مفيد است و حريق با استفاده از كف و گاز كربنيك و پودر مي توان اطفاء نمود .

 

نفتالين :

قابل اشتعال و انفجار ، سمي و غير محلول در آب ، سفيد رنگ ، با بوي قوي .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از گاز كربنيك و آب و پودر استفاده گردد تنفس بخارات آن باعث مسموميت و تحريكات پوستي مي گردد .

 

اسيد نيتريك :

اين مواد همراه با مواد آلي قابل انفجار است كه رنگ شفاف متمايل به زرد و اكسيد كننده ، تبخير شونده با بخارات سمي . تنفس بخارات باعث مسموميت و صدمه به دستگاه تنفسي كه در انتها مرگ آور است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و لباس ايمني و از آب براي رقيق نمودن اسيد استفاده گردد .

  

نيترو بنزن :

مايعي است به رنگ زرد روشن ، قابل اشتعال ، بخارات قابل انفجار و سمي

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و لباس ايمني و بمنظور اطفاء از گاز كربنيك و پودر و كف استفاده گردد . تنفس و تماس با اين مايع باعث تورم بدن سردرد و خواب آلودگي و مسموميت مي گردد .

 

اكسيد نيترو :

در شرايط عمومي به صورت گاز و تحت فشار بصورت مايع ، كه از آب سنگين تر است و محلول در آب مي باشد . به حالت گاز از هوا سنگين تر در صورت تماس با هيدروژن قابل انجار است . و گازي به نام خنده آور است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب بعنوان خنك نمودن مخازن استفاده گردد . تنفس اين گاز بمقدار كم باعث هيجان و خنده مي گردد .

 

اكتان :

قابل اشتعال با بخارات قابل انفجار ، به حالت مايع ، رنگي روشن . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و بمنظور اطفاء از كف ، گاز كربنيك و پودر استفاده گردد .

 

تركيبات ضد ضربه اوكتل :

مايعات محتوي تترا اتيل سرب و يا تترا اسيل سرب مي باشد . اين مواد به رنگهاي نارنجي ، آبي يا سبز مي باشد . شديداً سمي است . جهت اطفاء از دستگاه تنفسي و از آب به صورت مهپاش و فراوان و كف استفاده گردد .

 

اكسيژن :

موادي است بي رنگ ، بي بو ، به حالت گاز يا مايع باعث گسترش آتش مي گردد . در سيلندرهاي به رنگ سياه و با گلويي سفيد رنگ نگهداري مي شود .

در آتش سوزي از آب به صورت مهپاش جهت خنك نمودن سيلندرها استفاده نمائيد .

 

پارافينها :

پارافينها يكسري از هيدروكربونهاي اشباع شده هستند كه بصورت جامد يا مايع وجود دارند .

در آتش سوزي از كف جهت اطفاء و از آب جهت خنك نمودن مخزن استفاده گردد .

 

 

پاراتيو :

مايعي است سمي به رنگ قهوه اي سوخته ، با بوي كم .

در آشت سوزي بعلت سمي بودن مواد از دستگاه تنفسي استفاده گردد . در صورت تماس با بدن از راه پوست و تنفس جذب بدن مي شود .

 

پنتان :

مايعي است قابل اشتعال با بخارات قابل انفجار .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده گردد و از كف ، گاز كربنيك و پودر جهت اطفاء مي توان استفاده نمود .

 

مواد نفتي :

مايعي است سمي ، قابل اشتعال ، با بخارات قابل انفجار .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده گردد . از آب جهت خنك نمودن مخزن و از كف ، گاز كربنيك ، پودر جهت اطفاء موثر است .

توصيه : تنفس گاز سمي اين مواد خواب آور و در نهايت باعث مرگ ميشود .

 

فنل :

ماده اي شفاف و در صورت ناخالص به رنگ قرمز يا صورتي ، با بوي بد ، مايع يا حلال آن مسموم كننده ، بخارات قابل اشتعال ، محلول در آب و الكل و اتر . به نام اسيد كارباليك معروف است . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و لباس كاملاً ايمني استفاده شود و جهت اطفاء حريق از آب فراوان به صورت مهپاش و گاز كربنيك پودر و مايعات تبخير شونده مي توان نام برد .

توصيه : بخارات حاصله از مايع يا حلال اين مايع سمي مرگ آور است .

 

فشرن :

گازي است سمي ، تحت فشار ، مايعي است بي رنگ با بوي خفه كننده كه بنام كلريد كاربنيل معروف است . اين گاز در سيلندرهاي به رنگ سياه با گلويي زرد و آبي نگهداري مي شود . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده كنيد و از آب بصورت مهپاش و فراوان موثر است . تنفس اين گاز باعث سرفه ريزش آب از چشم مسموميت و خفگي مي آورد .

 

  

فسفرهاي هيدروژن دار :

گازي است قابل اشتعال ، تحت فشار بصورت مايعي بي رنگ مي باشد . اين گاز از هوا سنگين تر ، سمي ، در درجات حرارت خودبخود فابل اشتعال است . و بنام فسفيد هيدروژن معروف است . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده كنيد .

 

فسفر :

فسفر سفيد ، جامد ، زرد رنگ ، در تماس با هوا خود به خود قابل اشتعال بسيار سمي ، بسختي در آب محلول و در تمس با پوست ايجاد سوختگي مي كند ، در تاريكي مي درخشد .

فسفر قرمز ، پودر است قهوه اي يا قرمز ، سمي ، قابل اشتعال محلول محلول در آب از فسفر سفيد و قرمز در اثر سوختن گاز سمي خطرناك توليد مي شود . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و سطح فسفر را با آب بپوشانيد .

 

انهيدريد فتاليك :

ماده است قابل اشتعال ، متبلور ، سفيد رنگ كه بخارات آن توليد سرفه و خفگي و تحريكات مخاطي بيني و گلو براي چشم مضر و خطرناك است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و از آب بصورت و پودر و گاز كربنيك استفاده نمائيد .

 

اسيد پيكريك :

ماده است قابل اشتعال و سمي و قابل انفجار ، به رنگ زرد ، متبلور گازهاي متصاعده از اين ماده بسيار خطرناك و سمي است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده نمائيد و از آب فراوان بصورت مهپاش جهت اطفاء مفيد است .

 

پلي تترا فلورو اتيلن :

ماده است پلاستيكي ، بحالت پودر ، سفيد رنگ و نسوز ، در صورت حرارت بخارات سمي متصاعد      مي كند كه بنام تجاري فلوئون معروف است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود .