بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزی عمدی خودرو        ( 25/12/85 )

   

یکدستگاه خودرو ریو در حیاط منزلی به آتش کشیده شد .

این آتش سوزی بوسیله ریختن تینر بر روی چادر کشیده شده روی خودرو رخ داد و منجر به سوختن کامل چادر و وارد آمدن خساراتی به خودرو گردید .

طبق گزارش این اقدام در زمان عدم حضور ساکنین منزل صورت پذیرفته و توسط افرادی که هویت آنان مشخص نمی باشد .

باقیمانده کاغذهای نیم سوخته پشت دیوار مشاهده گردید که حاکی از پرتاب قوطی حاوی تینر به همراه کاغذ افروخته از آن سمت می باشد .

وقوع حریق توسط اهالی محل به سازمان آتش نشانی اعلام گردید .

 

بازگشت