بازگشت

خبر

 

وقوع حریق در کبابی        ( 25/12/85 )

   

به علت قرار گرقتن ذغال گداخته در میان گونی ذغالهای سالم در یک کبابی واقع در میدان ابوذر ، آتش سوزی بوقوع پیوست .

وقوع این حادثه ساعت 23:27:20 به سازمان گزارش شده است .

 خوشبختانه به وسایل و تجهیزات داخل مغازه خسارات آن چنانی وارد نشده است .

 

 

بازگشت